Medlemsvillkor

Medlemsvillkor Bolagsdealen AB, 559149-2011, ("Bolagsdealen") tillhandahåller tjänster via Internet på webbplatsen www.bolagsdealen.se ("Tjänsten") för företag och andra organisationer samt deras personal respektive medlemmar/supportrar med målsättningen att gynna Medlemmarna (definierat nedan). Dessa allmänna villkor med tillhörande bilaga tillämpas mellan Bolagsdealen och Medlemmarna och Användare (definierat nedan) samt i tillämpliga fall Medlemmarna/Användare emellan eller mellan Medlem/Användare och samarbetspartner till Bolagsdealen.

Medlem i Tjänsten ("Medlem") är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 1.1 nedan slutit ett avtal med Bolagsdealen om användande av Tjänsten.
Användare av Tjänsten ("Användare") är en anställd, eller annan person som Medlem enligt bestämmelserna godkänt som Användare av Tjänsten och som Medlemmen tilldelat access till Tjänsten. Varje Medlem ger automatiskt administratörsrättigheter för den först registrerade användaren ("Admin").

1 Medlems Ansvar

För att utnyttja tjänstens förmåner krävs medlemskap. Medlemskap erhålles genom
i) egen registrering på Bolagsdealen's webbplats eller
ii) genom annan anmälan, på annat av Bolagsdealen anvisat sätt, till Tjänsten vilket ska bekräftas via e-post eller brevpost av Bolagsdealen för att vara gällande.

Det finns olika medlemsnivåer och registrering sker om ej annat överenskommits på en kostnadsfri nivå. Årlig Medlemsavgift utgår vid beställning av medlemsnivå som inte är kostnadsfri.
För varje extra Användare hos Medlemmen som beställt och innehar Medlemskort utgår en Användaravgift. Medlemsavgift och Användaravgift faktureras vid beställning och därefter årsvis i förskott om inte annat överenskommits. Vid all fakturering från Bolagsdealen tillkommer avgift enligt gällande prislista. Medlem äger rätt att byta medlemsnivå eller säga upp medlemskapet på det sätt som anges i punkt 6.1.

1.2 Medlem som av Bolagsdealen, eller av part som av Bolagsdealen erhållit sådan rätt, erbjudits rabatter på medlemsavgiften, och som uppger och påvisar detta vid anmälan, är berättigad till rabatt på medlemskapet.

1.3 Medlem erhåller lösenord till Tjänsten när Medlemmens och dess Användares uppgifter kontrollerats av Bolagsdealen. Medlem förbinder sig att tillse att dess Användare inte avslöjar lösenord för obehörig samt förvarar lösenord på ett betryggande sätt i syfte att hindra obehörig att få tillgång till detta. Medlemmen ska till Bolagsdealen's kundtjänst snarast anmäla om lösenord har förlorats, röjts eller dylikt. Bolagsdealen äger rätt att av tekniska eller driftsmässiga skäl ändra Medlems och Användares användarnamn eller lösenord. Medlemmen skall i förväg underrättas om sådan ändring.

Medlem har möjlighet att tilldela Användare behörighet att använda funktioner på Tjänsten som innebär att Medlem är betalningsansvarig och på andra sätt är ansvarig som part för åtgärder som Användaren vidtar ("Behörighet").
Medlem är ansvarig för, och bunden av, samtliga avtal och eventuella andra rättshandlingar som ingås respektive avges via Tjänsten med användande av Medlemmens lösenord eller med användande av lösenord som tillhör Användare med Behörighet.

1.4 Medlems Admin informeras om att han har administratörsrättigheter via e-post och på hemsidan och godkänner alla Användare, samt tilldelar Behörighet och ger därigenom Användare med Behörighet rätt och fullmakt till att representera Medlemmen i specifika funktioner och rätt att ingå bindande avtal för Medlemmen. Av Medlem och Användare med Behörighet ingånget avtal, avgivet anbud eller avgiven accept av erbjudande är bindande för Medlemmen och Medlem är således skyldig att fullgöra avtal som ingås via Tjänsten.

1.5 Medlem och Användare förbinder sig att följa Bolagsdealen's vid var tid gällande instruktioner för användande av Tjänsten. Medlem och Användare förbinder sig även att följa all tillämplig lagstiftning. Medlem förbinder sig att via Tjänsten inte sprida uppgifter som kan anses innefatta hets mot folkgrupp, uppvigling, pornografi, våldsskildring eller andra uppgifter som på annat sätt kan väcka anstöt eller strider mot gällande lagstiftning. Bolagsdealen äger rätt att avlägsna sådant material från Tjänsten.

2 Bolagsdealen's ansvar

2.1 Bolagsdealen avser att erbjuda Medlemmar kontakt med leverantörer som erbjuder produkter och tjänster till förmånliga villkor. De förmånliga villkoren tillämpas så länge en leverantör och/eller Medlemmen är knuten till Tjänsten.

Bolagsdealen är - om inte annat uttryckligen anges vid avtalets ingående - inte part i de avtal som ingås mellan leverantör och Medlem eller Användare. Bolagsdealen ansvarar således inte för kvaliteten eller funktionen hos de varor eller tjänster som erbjuds via Tjänsten eller för att köpare och säljare fullgör sina åtaganden. Bolagsdealen är inte i något fall ansvarig för fel eller brist i vara eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller betalning, eller annat som kan uppstå i relationen mellan Medlem, Användare och leverantör.

Om Bolagsdealen är part i avtal som ingås av Medlem eller Användare avseende produkt eller tjänst som erbjuds via Tjänsten, är Bolagsdealens ansvar för fel och dröjsmål begränsat på motsvarande sätt som i föregående stycke. Vid sådant fel och dröjsmål överlåter emellertid Bolagsdealen samtliga sina rättigheter avseende produkten/tjänsten som Bolagsdealen må ha mot sin leverantör. Medlemmen och Användare har därigenom rätt att reklamera produkten/tjänsten direkt hos leverantören, dock med de begränsningar som följer av avtalet mellan Bolagsdealen och berörd leverantör.

2.2 Tjänsten är normalt i drift dygnet runt. Eventuella driftstörningar åtgärdas så fort som möjligt. Driften är dock under vissa tider oövervakad och åtgärdande av driftstörning under sådan tid kan således försenas. Medlem eller Användare äger inte i något fall rätt att rikta krav mot Bolagsdealen på grund av tillfälliga driftstörningar, eller för att Tjänsten inte varit åtkomlig eller inte fungerat tekniskt tillfredsställande. Bolagsdealen äger rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för service, underhåll, uppgraderingar och ändringar. Bolagsdealen svarar inte för kostnad eller skada som kan uppkomma på grund av dylika åtgärder. Bolagsdealen ansvarar inte för korrektur- eller skrivfel på Tjänsten och inte heller i något fall för Medlems eller Användares förlust av data eller för att meddelanden på Tjänsten förvanskats.

2.3 Bolagsdelen ansvarar inte i något fall för indirekta skador som Medlem eller Användare förorsakats genom användande av Tjänsten. Bolagsdealaen's ansvar för direkta skador begränsas till ett belopp motsvarande vad Medlem eller Användare betalat i medlemsavgift. För det fall Bolagsdealen befinns skyldigt att på grund av Medlems eller Användare handlande utge ersättning till Medlem, Användare, leverantör eller tredje part, skall den Medlem eller Användare som orsakat skadan hålla Bolagsdealen skadeslöst.

2.4 Bolagsdealen är fri från ansvar om Bolagsdealen's fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför Bolagsdealen's kontroll som Bolagsdealen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Bolagsdealen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (t.ex. myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt, olyckshändelser, fel i allmänna kommunikationer m.m.) Medlem och Användare är under tid som hinder enligt ovan föreligger skyldig att fullgöra sina åtaganden i möjligaste mån.

3 Medlemsuppgifter och personuppgifter

3.1 Bolagsdealen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Medlem lämnar i samband med registrering av en Användare. Genom registreringen intygar Medlemmen att Medlemmen respektive Användaren har tagit del av medlemsvillkoren, dess bilaga och informationen om Bolagsdealen's personuppgiftsbehandling.

3.2 Medlem ansvarar för att de av denne registrerade uppgifterna i Bolagsdealen's medlemsdatabas är uppdaterade och korrekta. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga eller behöver uppdateras ska Medlemmen snarast göra detta genom att antingen själv logga in på Tjänsten och uppdatera dessa eller kontakta Bolagsdealen medlemsservice.

3.3 Bolagsdealen tillhandahåller ett system för att Medlemmen ska kunna registrera och spara sina kunders uppgifter i syfte att enklare t.ex. skapa fraktsedlar i systemet. För de personuppgifter som Medlem själv registrerar och sparar i Bolagsdealen's system, är Medlemmen personuppgiftsansvarig. Bolagsdealen sparar uppgifterna i datasystemet för Medlemmens räkning, och är därför personuppgiftsbiträde avseende den behandlingen. Bolagsdealen's behandling av uppgifterna regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal, som medlemmen godkänner vid registrering eller första gången en leverantör som omfattas av detta används. Avtalet följer som bilaga till medlemsvillkoren.

4 Immateriella rättigheter

4.1 Samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten såsom näringskännetecknet Bolagsdealen och övriga därtill knutna näringskännetecken, grafisk utformning och tekniska lösningar tillkommer Bolagsdealen alternativt tredje man. Medlem och Användare har således inte rätt att nyttja detta material på annat sätt än vad som framgår av dessa allmänna villkor. Materialet får därför inte kopieras, säljas vidare, hyras ut, eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten av Medlemmen eller Användaren utan att rättighetsinnehavaren givit sitt skriftliga tillstånd.

5 Överlåtelse

5.1 Medlemmen äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Bolagsdealen äger rätt att utan Medlemmens eller Användares samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan part. Bolagsdealen äger även rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

6 Avtalstid

6.1 Avtalet mellan Bolagsdealen och Medlemmen avseende Tjänsten träder i kraft när Medlem registrerats på Tjänsten och/eller när byte av medlemsnivå sker och gäller under ett år därefter. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget såvida inte uppsägning eller byte av medlemsnivå sker tre månader före avtalstidens utgång. Uppsägning till Bolagsdealen ska ske skriftligt. Bolagsdealen återbetalar inte erlagd Medlems- eller Användaravgift om Medlemmen säger upp sitt medlemskap i förtid. Medlem äger efter avtalets upphörande inte rätt att påbörja nya transaktioner via Tjänsten och förbinder sig att avsluta pågående transaktioner. Om så ej sker ska Medlemsavgift och Användaravgift erläggas och Bolagsdealen äger alltså rätt att fakturera dessa avgifter som om uppsägning ej skett. Bolagsdealen förbehåller sig rätten att avsluta medlemskap utan angivande av skäl, varvid dock Bolagsdealen har skyldighet att återbetala eventuell medlemsavgift som belöper på den återstående avtalstiden. Bolagsdealen äger också rätt att begränsa tillgängligheten i Tjänsten för Medlem och/eller användare som bryter mot dessa allmänna villkor eller som missbrukar Tjänsten.

Vad som sägs i föregående stycke gäller inte om annan avtals- eller uppsägningstid överenskommits för Medlem eller dess Användare i särskilt avtal mellan Bolagsdealen och Medlem.

6.2 Dessa allmänna villkor kan ändras av Bolagsdealen genom meddelande till Medlemmen via e-post eller genom meddelande på Tjänsten. Ändring av de allmänna villkoren ska meddelas senast fjorton dagar före den dag då ändringen träder i kraft. Om Medlemmen inte godtar ändring av villkor skall denne, genom meddelande till Bolagsdealen's kundtjänst, säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande. Sker ingen uppsägning anses Medlemmen ha accepterat ändringen och blir därmed bunden av de nya villkoren. Om ändring av de allmänna villkoren beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändringen komma att träda i kraft omedelbart.

7 Lagval och tvist

7.1 Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och övriga rättsförhållanden mellan och Medlem och dess Användare.

7.2 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Förfarandet skall äga rum i Stockholm.

8 Övrigt

Angivna priser i Tjänsten, eller som i övrigt överenskoms mellan parterna, är, om inte annat anges, exklusive moms.

OM BOLAGSDEALEN.SE

Smarta fraktavtal som gör skillnad.
Bolagsdealen.se hjälper små och medelstora företag att minska sina kostnader genom att erbjuda smarta fraktavtal som gör skillnad. Genom Bolagsdealen.se samlar vi flera medlemsbolag under ett och samma tak vilket gör att vi tillsammans räknas som en stor kund. Bolagsdealen.se har en tydlig inriktning mot bolag och leverantörer inom e-handeln där vi endast väljer ut avtal som garanterat kommer öka marginalen och spara tid för våra medlemmar. Dock är det betydligt fler bolag än e-handelsbolag som valt att ansluta sig till Bolagsdealen.se

Ansök nu!

Som medlem i Bolagsdealen.se får du ta del ut av ett av marknadens bästa fraktavtal med DHL. Vi lovar att det kommer göra skillnad ekonomiskt så att ditt bolag får möjlighet att fortsätta växa!

Kontakta oss

Kontakta oss dygnet runt via vårt kontaktformulär. Vår målsättning är att ge besked inom 24 timmar på vardagar.

E-post: info@bolagsdealen.se
Adress: Ängelholmsvägen 163, 269 42 Båstad

Kontaktformulär