PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

1 BAKGRUND

1.1 Genom medlemsregistreringen har Bolagsdealen och Medlemmen ingått ett avtal avseende Bolagsdealen's tillhandahållande av tjänster via internet på webbplatsen www.bolagsdealen.se. Villkoren följer av medlemsvillkoren.

1.2 När Medlemmen registrerar och sparar uppgifter på sina kunder för t.ex. användande av transporttjänster i systemet är Medlemmen att betrakta som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Medlemmen tillför systemet. Bolagsdealen är, beträffande den behandlingen, att betrakta som personuppgiftsbiträde. Gällande Bolagsdealen's eget personuppgiftsansvar hänvisas till medlemsvillkoren.

1.3 Personuppgiftsbiträdesavtalet ("Biträdesavtalet") reglerar sådan personuppgiftsbehandling som Bolagsdealen utför för Medlemmens räkning. Biträdesavtalet är en bilaga till medlemsvillkoren och ska anses utgöra en del av medlemsvillkoren. Vid händelse av motstridiga bestämmelser ska dock vad som anges i Biträdesavtalet ha företräde.

1.4 Biträdesavtalet har upprättats för att uppfylla de krav som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ("Dataskyddsförordningen") och svensk dataskyddslagstiftning. Biträdesavtalet reglerar Medlemmens rättigheter och skyldigheter i egenskap av personuppgiftsansvarig, och Bolagsdealens's rättigheter och skyldigheter i egenskap av personuppgiftsbiträde, när Bolagsdealens behandlar personuppgifter för Medlemmens räkning.

2 INSTRUKTIONER FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Bolagsdealen tillhandahåller en funktion via webbplatsen www.bolagsdealen.se där Medlemmen själv kan spara kontaktuppgifter till sina kunder. Personuppgifterna behandlas i Sverige.

2.2 De uppgifter som medlemmen kan spara i systemet är företag, kontaktperson, adress, telefonnummer, e-postadress. Inga särskilda kategorier av personuppgifter behandlas.

2.3 Uppgifterna behandlas av Bolagsdealen för att hjälpa Medlemmen med t.ex. transporttjänster. Behandlingen består huvudsakligen i att förmedla till transportförmedlare eller avtalsleverantörer. Uppgifterna sparas, och hålls tillgängliga för medlemmen, i Bolagsdealen datasystem. Bolagsdealen kan även komma att behandla uppgifterna vid underhåll och support av tjänsten. Bolagsdealen får inte behandla personuppgifter för Medlemmens räkning för andra ändamål. Bolagsdealen får endast rätta, radera eller begränsa personuppgifter på Medlemmens i förväg lämnade skriftliga instruktioner.

2.4 Bolagsdealen åtar sig att omedelbart informera Medlemmen om Bolagsdealen anser att en instruktion strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

3 LAGLIG BEHANDLING

3.1 Medlemmen bestämmer ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Bolagsdealen åtar sig att behandla personuppgifter endast i enlighet med medlemsvillkoren, Biträdesavtalet och andra dokumenterade instruktioner från Medlemmen, såvida inte annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

4 KONTAKT MED REGISTRERADE OCH TILLSYNSMYNDIGHET

4.1 Bolagsdealen ska utan dröjsmål informera Medlemmen om kontakter från den vars personuppgifter behandlas ("Registrerad") tillsynsmyndighet eller annan tredje man som rör eller kan vara av betydelse för behandlingen av personuppgifter.

4.2 Om en Registrerad, tillsynsmyndighet eller annan tredje man begär information från Bolagsdealen om behandlingen av personuppgifter enligt Biträdesavtalet, ska Bolagsdealen utan dröjsmål hänskjuta sådan begäran till Medlemmen.

4.3 Bolagsdealen får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan uttrycklig skriftlig instruktion från Medlemmen, med undantag för sådana krav som följer av tillämpliga lagar och regelverk. Om Bolagsdealen är skyldigt att lämna ut personuppgifter ska Bolagsdealen först meddela Medlemmen, såvida detta inte strider mot lag eller domstols- eller myndighetsbeslut.

5 SÄKERHET

5.1 Bolasgdealen ska vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla de säkerhetskrav som uppställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, för de personuppgifter som behandlas inom ramen för Biträdesavtalet.

5.2 Bolagsdealen ska vidta de säkerhetsåtgärder som krävs för att kunna upptäcka, begränsa, avhjälpa, rapportera och analysera personuppgiftsincidenter inom de tidsramar som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

6 SEKRETESS

6.1 Bolagsdealen åtar sig att inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen till tredje man, såvida inte Bolagsdealen har en skyldighet att lämna ut uppgifterna enligt europeisk eller svensk lagstiftning. Sekretess enligt avtalet gäller även efter att avtalet har upphört, och fortsätter att gälla till dess att alla personuppgifter har raderats eller återlämnats till Medlemmen.

6.2 Bolagsdealen ska se till att varje person som behandlar personuppgifter för dess räkning gör det i enlighet med vad som följer av instruktionerna i detta Biträdesavtal, eller annars följer av europeisk eller svensk lagstiftning. Bolagsdealen ska vidare se till att varje person som utför arbete för dess räkning, och i samband därmed får tillgång till personuppgifter, är föremål för sekretessförbindelse.

6.3 Bolagsdealen åtar sig att säkerställa att endast sådan personal som måste ha tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt Biträdesavtalet, får tillgång till sådana uppgifter.

7 SKYLDIGHET ATT HJÄLPA MEDLEMMEN

7.1 Bolagsdealen ska hjälpa Medlemmen att fullgöra sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, i den utsträckning Medlemmen begär det.

7.2 Bolagsdealen's skyldighet att bistå Medlemmen innefattar, med hänsyn taget till behandlingens art och i den mån det är möjligt, skyldighet att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att Medlemmen kan fullgöra sin skyldighet att svara på Registrerads begäran om att utöva sina rättigheter.

7.3 Bolagsdealen's skyldighet omfattar även att bistå Medlemmen med att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för behandlingen av personuppgifter, i enlighet med de krav som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning och med beaktande av typen av behandling och den information som Lessmore har att tillgå.

7.4 Om Bolagsdealen får vetskap om en personuppgiftsincident ska Bolagsdealen utan onödigt dröjsmål underrätta Medlemmen.

8 KRAV PÅ DOKUMENTATION OCH RÄTT TILL INSYN

8.1 Bolagsdealen förbinder sig att dokumentera och vid behov uppdatera de åtgärder som Bolagsdealen vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter enligt Biträdesavtalet och tillämplig dataskyddslagstiftning.

8.2 Bolagsdealen ska på begäran ge Medlemmen tillgång till all information som krävs för att visa att skyldigheterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning fullgjorts, och ska tillåta och medverka vid de inspektioner som tillsynsmyndigheten kan kräva.

8.3 Medlemmen har rätt att på egen bekostnad, själv eller genom tredje man, kontrollera att Lessmore följer detta Biträdesavtal. Bolagsdealen ska lämna Medlemmen den assistans som behövs.

9 UNDERBITRÄDEN

9.1 Bolagsdealen får anlita underbiträden för behandling av personuppgifter.

9.2 Vid anlitandet av ett nytt underbiträde ska Medlemmen alltid informeras och ges möjlighet att invända. Bolagsdelaen åtar sig att informera Medlemmen i god tid om planer på att ersätta eller anlita ett nytt underbiträde.

9.3 Bolagsdelaen och underbiträdet måste sinsemellan teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal som ålägger underbiträdet motsvarande skyldigheter som Bolagsdealen har enligt detta Biträdesavtal.

9.4 Bolagsdealen svarar fullt ut gentemot Medlemmen för underbiträdes behandling av personuppgifter inom ramen för tjänsten.

10 ÅTGÄRDER I SAMBAND MED BEHANDLINGENS UPPHÖRANDE

10.1 När medlemskapet och Biträdesavtalet upphör ska Bolagsdealem, beroende på vad Medlemmen väljer, radera eller återlämna all Medlemmens data som innehåller personuppgifter samt radera befintliga kopior, om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk eller europeisk lagstiftning.

10.2 På begäran av Medlemmen ska Bolagsdealen ge Medlemmen tillgång till sådan information som krävs för att visa att skyldigheterna enligt punkten ovan har fullgjorts.

11 AVTALSTID

11.1 Biträdesavtalet gäller så länge som Bolagsdealen behandlar personuppgifter för Medlemmens räkning inom ramen för medlemskapet och de tjänster som Bolagsdealen tillhandahåller. Biträdesavtalet upphör när medlemskapet upphör.

12 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

12.1 Detta Biträdesavtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta biträdesavtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Förfarandet skall äga rum i Stockholm.

OM BOLAGSDEALEN.SE

Smarta fraktavtal som gör skillnad.
Bolagsdealen hjälper små och medelstora företag att minska sina kostnader genom att erbjuda smarta fraktavtal som gör skillnad. Genom Bolagsdealen samlar vi flera medlemsbolag under ett och samma tak vilket gör att vi tillsammans räknas som en stor kund. Bolagsdealen har en tydlig inriktning mot bolag och leverantörer inom e-handeln där vi endast väljer ut avtal som garanterat kommer öka marginalen och spara tid för våra medlemmar.

Ansök nu!

Som medlem i Bolagsdealen får du förhandlade fraktavtal och storkundsvillkor inom de områden som gör skillnad för din e-handel.

Kontakta oss

Kontakta oss dygnet runt via vårt kontaktformulär. Vår målsättning är att ge besked inom 24 timmar på vardagar.

E-post: info@bolagsdealen.se
Adress: Husargatan 3, 211 28 Malmö

Kontaktformulär